Algemene Voorwaarden

IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMING

PLAN M
de Merodedreef 102
2260 Westerlo
BE 0701642174
plan-m@outlook.com
www.plan-m.be


ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

1. Toepassingsgebied
Deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna de AGV genoemd) zijn van toepassing op elk bezoek of gebruik van de website en de bijbehorende webshop en de informatie ervan foor een internetgebruiker.
Door de website te bezoeken of te gebruiken, erkent de gebruiker dat hij/zij deze AGV heeft gelezen en aanvaardt hij/zij uitdrukkelijk de daarin vermelde rechten en plichten.
Bij wijze van uitzondering kan bij schriftelijke overeenkomst afstand worden gedaan van de bepaling van de AGV. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan in de wijziging, aanvulling of schrapping van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de AGV onverlet.
We behouden ons het recht voor om onze AGV te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzingen, maar verbinden ons ertoe de bepaling toe te passen die van kracht waren op het moment dat u de website gebruikte.

 2. Website
Wij nemen alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de goede werking, veiligheid en toegankelijk van de website en de bijbehorende webshop te waarborgen. We kunnen echter geen absolute werkingsgarantie bieden en onze handeling moeten daarom worden beschouwd als zijnde gedekt door een middelenverbintenis.
Elk gebruik van de website is steeds op eigen risico van de gebruiker. We zijn dus niet aansprakelijk voor schade die eventueel het gevolg kan zijn van eventuele storingen, onderbrekingen, defecten of zelfs schadelijke elementen op de website.
We behouden ons het recht voor om de toegang tot de website te beperken of de werking ervan te allen tijde te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving.
Marlies Scheveneels bepaalt grotendeels de inhoud van de website en draagt grote zorg voor de informatie erop. Als gevolg hiervan is het mogelijk dat die informatie niet altijd volledig, accuraat of actueel is. Bijgevolg kan Marlies Scheveneels niet aansprakelijk worden gesteld door enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die de gebruiker zou kunnen lijden van de op de website verstrekte informatie.

3. Bescherming van persoonsgegevens
Marlies Scheveneels verzekert de gebruikers ervan dat ze het grootste belang hecht aan de bescherming van hun privacy en persoonlijke gegevens, en dat ze er altijd naar streeft om op dit punt duidelijk en transparant te communiceren.
De persoonlijke gegevens die door de gebruiker tijdens zijn bezoek of het gebruik van het platform worden verstrekt, worden uitsluitend voor interne doeleinde verzameld en verwerkt door Marlies Scheveneels.
Marlies Scheveneels verbindt zich ertoe om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving op dit gebied, namelijk de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Europese verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.
De persoonlijke gegevens van de gebruiker worden verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid dat beschikbaar is op de website.

4. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie
Deze AGV worden beheerst door het Belgische recht. In geval van geschil en bij gebreke van een minnelijke schikking wordt het geschil aanhangig gemaakt bij de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar Marlies Scheveneels haar maatschappelijke zetel heeft.

5. Overige bepalingen
Marlies Scheveneels behoudt zich het recht voor om de website en de bijbehorende webshop op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid, te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen, te beperken of te onderbreken. 
In geval van een inbreuk op de AGV door de gebruiker, behoudt Marlies Scheveneels zich het recht voor om passende sancties en compensatiemaatregelen te nemen. Ze behoudt zich het recht voor om de gebruiker de toegang tot de website en de bijbehorende webshop tijdelijk of permanent te weigeren. Deze maatregelen kunnen zonder opgaaf van redenen en zonder voorafgaande kennisgeving worden genomen. Zij kunnen de aansprakelijkheid van Marlies Scheveneels niet met zich meebrengen, noch aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding.